Varukorg
Se din beställning
Din varukorg är tom

Köpvillkor

Allmänna Villkor

Senast uppdaterad 2020-09-31

 1. Tillämplighet och definitioner
  • Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för avtal varigenom en kund (”Köparen”) köper produkter från Information & Trademark – Store Sweden AB (”Säljaren”) samt för offerter, beställningar och andra affärsförbindelser i anslutning till sådant köp.
  • Köpare hittar information om priser och artiklar via istore.se, nedan kallad Säljarens Webbplats. Köpare gör bindande beställning och godkänner villkoren genom att digitalt acceptera offert och eventuellt korrektur genom mailkontakt med Säljaren.
  • Avtalsvillkor som avviker från vad som anges i Villkoren, såsom exempelvis allmänna villkor anvisade av Köparen, gäller endast om de avtalats och godkänts skriftligen av firmatecknare för Information & Trademark – Store Sweden AB.
 2. Avtalets ingående och innehåll
  • Säljarens offert är inte bindande. Köparen godkänner villkoren som gör beställningen bindande genom att digitalt acceptera offert och eventuellt korrektur genom mailkontakt mellan köparen och säljaren.
 • De kvantiteter som anges i Avtalet är ungefärliga och kan variera. Säljaren reserverar sig för kvantitetsavvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Säljaren har rätt att inom angiven avvikelse fakturera levererat antal.
 1. Priser
  • Samtliga priser på Säljarens Webbplats är angivna i Svenska kronor och är exklusive mervärdesskatt. Köparen står för fraktkostnader och emballage.
  • Samtliga priser som anges på Säljarens Webbplats gäller tillsvidare, och kan utan avisering att ändras. Tillfällen då de kan komma att ändras är exempelvis valutakursändringar, råmaterialpriser, skatter, frakthöjningar eller felskrivningar.
 1. Produkt
 • Samtliga produktbilder på Säljarens Webbplats skall ses som en indikation om produktens färg och utförande. Om Köparen vill säkerställa produktens färgnyans, utförande eller funktion skall ett provexemplar beställas av Säljaren innan beställning läggs. Köparen har möjlighet att beställa ett provexemplar med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa färdigt resultat.
 • Vissa produkter kan delvis produceras handgjorda. Det innebär att Köparen förväntas att ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser, såsom färg och storlek.
 • Köparen förbinder sig att själv att avgöra hur produkten bör användas, rengöras och underhållas.
 1. Korrektur
 • Vid avtal inkluderande tryckta produkter ska Köparen godkänna ett digitalt korrektur genom mailkonversation. Korrektur skall betraktas som en indikation av slutresultatet där exakt storlek eller placering av tryck ej garanteras, om inte annat avtalats.
 • Korrekturet är helt avgörande för produktens utseende. Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa till Säljaren innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för samtliga uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/ logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning med mera övergår på̊ Köparen.
 • Specifika krav måste stå utskrivna i det korrektur som Köparen godkänner genom mailkonversation mellan Köparen och Säljaren.
 • Säljaren ansvarar ej för fel som inte är rättade i ett godkänt korrektur.
 1. Märkning
 • Vissa märkningsmetoder (Ex. screentryck, digitaltryck, brodyr eller lasergravyr) utförs helt eller delvis för hand. Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser gällande tryckets färg, storlek och placering.
 • Vid brodyr uppskattar Köparen den angiva färgreferensen till närmaste trådnyans då antalet färger på̊ trådar är färre än antalet PMS-, CMYK-referenser.
 • Nyansen på̊ lasergravyr varierar beroende på̊ vilket material som graveras.
 • Exakt PMS eller CMYK nyans kan aldrig garanteras. De referenser som används, PMS & CMYK, är referenser och inga givna färger. En tryckt eller en digital färgreferens kan avvika från färdig produkt beroende på̊ hur färgerna visas på̊ olika material samt att förutsättningarna för bildskärm, skrivare och tryckverk. Material, luftfuktighet, temperatur mm kan påverka trycket vilket kan resultera i att en återkommande order kan få annan nyans än tidigare produktion.
 • Köparen har möjlighet att beställa ett provexemplar med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa färdigt resultat. Köparen ska efterfråga ett provexemplar till Säljaren skriftligen innan korrekturet godkänns.
 1. Leveranstid
 • Säljaren kommunicerar två olika typer av leveransdatum; “uppskattat” och “avtalat”.
 • Ett uppskattat leveransdatum anges i veckor och räknas från och med det datumet Köparen godkänner offerten genom mailkonversation. Angivet leveransdatum är uppskattat och avvikelse kan förekomma.
 • Avtalad deadline anges som ett exakt datum och avser den dag då Köparen avtalat att produkterna senast ska levererats. Säljaren har rätt att leverera tidigare än avtalat leveransdatum.
 • Säljaren ansvarar ej för förseningar orsakade av tredje part så som speditör, eller att mottagare inte finns på̊ plats vid leverans.
 • Det är Köparens ansvar att eventuell önskat leveransdatum står utskrivet på̊ avtalet innan offert godkänns.
 • Köparen är ansvarig för att den angivna adressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 – 17:00 om inte annat avtalats.
 1. Transport & Leveransvillkor
 • Samtliga försändelser levereras med Ex Works enligt vid avtalet ingående gällande INCOTERMS.
 • Köparen ansvarar för att informera Säljaren om den angivna leveransadressen är en privat adress. Detta gäller även företag skrivna på en privat adress.
 • Köparen ansvarar för att den angivna leveransadressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 – 17:00.
 • Köparen ansvarar för att informera om eventuella leveranshinder, såsom trappor, portkod, vägbom och att de förmedlas till Säljaren innan Köparen godkänner offerten.
 • Säljaren har rätt att delleverera en beställning, om ej annat avtalats skriftligen.
 • Säljaren förmedlar alltid angiven kontaktinformation till speditör vid leverans, men garanterar inte att speditören kontaktar mottagaren inför leverans.
 • Köparen är ansvarig att kontrollera att rätt antal kollin levererats, samt uppmärksamma och dokumentera eventuella emballageskador innan godset kvitteras.
 1. Betalning
 • Om Köpares kreditvärdighet av Säljaren bedöms som god, ges 30 dagar netto mot faktura. Kreditbedömning görs först efter godkänd offert. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att Köparen har godkänt offert.
 • Företag och organisationer som ej anses som kreditvärdiga får betalningsalternativ som förskott via betalkort, alternativt med Bankgiro.
 • Om Köparen har angivit avtalat leveransdatum kan endast datumet garanteras under förutsättning att betalning är Säljaren tillhanda samma dag som Köparen godkänt offert och korrektur.
 • Vid en situation då betalning ej är Säljaren tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig Säljaren att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köpare får i de fall en påminnelsefaktura med en påminnelseavgift om 60kr. Produkterna tillhör Säljaren fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna.
 1. Returrätt
 • Samtliga varor produceras specifikt för Köpare vilket innebär att alla ordrar alltid är bindande. Köpare har rätt att ansöka om orderannullering av Säljare, och Säljaren tar beslut utifrån det enskilda fallet.
 1. Annullering
 • Om ett Avtal önskas annulleras av köpare innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas.
 • Säljaren har vid godkänd annullering rätt att debitera de kostnader som dittills uppstått, såsom exempelvis kostnader för (i) korrektur, tryckunderlag, provtryck och andra handlingar, (ii) klichéer, verktyg och annan utrustning, (iii) råmaterial, (iv) skäliga kostnader för arbetet med att framställa och ställa i ordning handlingen, utrustningen eller råmaterialet samt (v) andra skäliga avvecklingskostnader.
 1. Reklamation
 • Varor som är felaktiga skall reklameras inom 10 dagar. Köpare ska då kontakta Säljaren skriftligen och reklamera de fel som inte uppkommit under transporten. Om fel uppkommit under transporten, ska köparen vända sig direkt till transportören.
 • Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Säljaren är fri från ansvar för kostnader som uppstått för Köparen vid felaktig eller försenad leverans.
 • Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.
 • Vid godkänd reklamation skall hela leveransen returneras för att full kompensation ska kunna ges om inte annat avtalats. Saknas produkter, kompenseras för den andel som returneras till Säljaren. Köparen förbinder sig att ej returnera produkter innan Säljaren givit samtycke.
 1. Referens
 • Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på Säljarens Webbplats eller i andra digitala medier.
 1. Friskrivningar
 • Säljaren ansvarar inte för intrång i tredjemans immateriella rätt om Säljaren har modifierat, skapat eller tillverkat Produkten enlig Köparens anvisningar eller enligt Köparens skiss, ritning, modell, specifikation eller annan dokumentation från Köparen. Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådant intrång.
 • Säljaren ansvarar inte för skada som Produkten orsakar på fast eller lös egendom eller på person eller för följderna av sådan skada, om skadan inträffar efter risken för Produkten gått över på Köparen. Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada.
 1. Befrielsegrund
 • Vi förbehåller oss rätten att åberopa Force Majeure i sådana situationer där detta är tillämpbart, såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över, och som förhindrar Information & Trademark – Store Sweden AB att fullgöra leverans av beställda varor, befriar härmed i/store från sådan förpliktelse. Köparen skall i dessa fall underrättas om denna omständighet, som kan tillämpas av denna klausul.
 1. Säljarens ansvar
 • Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av Säljarens försäljningspris. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som Köpare lider genom Säljarens dröjsmål. Säljaren tar inget ansvar för indirekta förluster.
 1. Tvist
 • Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte kan lösas genom föregående förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för förfarandet ska vara Stockholm och språket skall vara svenska. Detta ska dock inte hindra Information & Trademark – Store Sweden AB från att kunna driva in en klar och förfallen fordran på betalning genom ett exekutivt förfarande eller från att, Information & Trademark – Store Sweden AB så väljer, att låta behörig allmän domstol lösa tvister med avvikelse från ovan nämnda skiljeklausul.

Dataskyddspolicy

Senast uppdaterad 2020-09-21

Från den 25 maj 2018 gäller EU-lagstiftningen kallad GDPR  vilket ställer högre krav på i hur, varför och vilka personuppgifter som vi sparar om dig som kund.

Har du några frågor kring integritets- och dataskydd, kontakt oss på 031-388 08 60 eller info@i-store.se.

När du kontaktar oss med intresse accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Information & Trademark – Store Sweden använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det självklart med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex.mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon.

Person- och kontaktinformation

Namn, födelsedatum, personnummer/ organisationsnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.

Betalningsinformation

Fakturainformation, bankkontonummer, etc. Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

Person- och kontaktinformation

såsom namn, födelsedatum, personnummer/ organisationsnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.

Information om produkter/ tjänster

detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/ visat intresse för att köpa. Ditt intresse kan baseras på saker du kommunicerat i text eller tal, men även ditt beteende kring vår webbtjänst.

Finansiell information

eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.

Historisk information

tidigare köp-, betalnings- och kredithistorik Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Geografisk information

din geografiska placeringsinformationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/ tjänsterna och den finansiella informationen, är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot Er som kund. Företaget behandlar personuppgifter för följande syften baserat på lagliga grunder:

Syfte med behandlingen. Laglig grund för behandlingen.

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.
Följa tillämplig lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer, underleverantörer, återförsäljare, distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå̊ vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Känsliga uppgifter

Om du har enskild firma, så lagrar vi ditt personnummer på samma sätt som vi lagrar organisationsnummer. I de fall du i din roll representerar exempelvis ett parti, fackförbund, religiöst samfund, etnisk grupp eller motsvarande organisation godkänner du också̊ att vi lagrar denna information. Hanteringen av informationen sker på samma vis som för övriga kunder, enligt dessa villkor.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Företaget behandlar datan till största del inom EU/EES. För detaljerad specifikation, kontakta oss på Information & Trademark – Store Sweden AB. Företaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå̊. Vi genomför scanningar av interna och externa IT-system för att kunna upptäcka sårbarheter.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data den tid som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte vilket datan samlades in för, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter företaget har om dig och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan exempelvis grunda sig i bokförings- och skattelagstiftningen. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies

Cookies är ett samlingsnamn för textfiler som webbsidan lagrar på din dator för framtida besök. Från den 25 juli 2003 gäller lagen om elektronisk kommunikation, som kortfattat innebär att alla webbsidor måste ha den här informerande texten om vad cookies gör samt vad vi använder dom till. Viktigt att veta är att en cookie inte kan förstöra din dator på något vis, utan bara hjälper oss att komma ihåg de val du gjort senast du varit inne på sidan.

Vår användning av cookies

Information & Trademark – Store Sweden kräver inte att du använder cookies. Du kan därför stänga av denna funktion och fortsatt surfa runt på vår webbplats. Hur exakt detta går till, hittar du under hjälpavsnittet i din webbläsare. Däremot kommer du inte att kunna beställa eller interagera med oss om du stänger av cookies helt.

Vår viktigaste användning av cookies är att veta om du besöker oss igen. Ditt IP-nummer loggas också̊ för att veta om samma dator besöker oss frekvent. Viss lagring sköter inte vi, utan den vidarebefordras till ett företag som jobbar med just statistik.

Vi lagrar även en tillfällig cookie som försvinner så fort du stänger webbläsaren. Den är till för att användareupplevelsen ska upplevas bättre.

Kontakta oss

Information & Trademark – Store Sweden AB

Organisationsnummer 556753-8458

Metangatan 1Y

431 53 Mölndal

Kontakta oss på info@i-store.se eller 031-388 08 60 om du har frågor rörande personuppgiftsbehandling, cookie- hantering eller om denna dataskyddspolicy.

Kontakt
Vi ser fram emot att berätta mer!
Maila eller slå oss en signal.

031-388 08 60